ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 เม.ย. 64 ถึง 12 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
20 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564