ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม

               โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ตั้งอยู่ เลขที่ 66  หมู่ 2 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย บนเนื้อที่  38 ไร่ 3 งาน 67.4 ตารางวา จากการบริจาคของประชาชนในท้องถิ่น และได้เสนอต่อทางราชการให้จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2525 มีฐานะเป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

 
              ปีการศึกษา 2525 คณะกรรมการผู้ดำเนินการขอจัดตั้งได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ 57,000 บาท เพื่อถมดินขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1 เมตร และจัดตั้งอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 4 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสี พร้อมทำถนนทางเข้าโรงเรียน และถนนรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่สร้างขึ้นด้วยความเสียสละกำลังกายและกำลังทรัพย์ของประชาชนตำบลยางซ้าย นักเรียนรุ่นแรกมี 66 คน เปิดสอน ได้ 2 ห้องเรียน ผู้บริหารและครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภายใต้การควบคุม ของนายวิชิต ศิริบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 
              ซึ่งต่อมาในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2526 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบล ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม” อักษรย่อว่า “ย.พ.” มีแผนชั้นเรียน 3-2-0 รวม 5 ห้องเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา มีนายประยงค์ พันธุ์ไพโรจน์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก
 
              ปัจจุบันโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.1 ถึงระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2565  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 3 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ห้องเรียน โดยจัดแผนการเรียนเป็น 3 แผน ได้แก่ แผนวิทย์-คณิต, แผนการเรียนทั่วไป และแผนการเรียนทั่วไป (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 103 คน ครูผู้สอน 14  คน  โดยมี ดร.กิตติภูมิฐ์ สุขเทศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  ตั่งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจุบัน