ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย บน 38 ไร่ 3 งาน 67.4 ตารางวา เป็นโรงเรียนที่ประชาชนในท้องถิ่นเสนอต่อทางราชการให้จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2525 มีฐานะเป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารชั่วคราว ที่สร้างขึ้นด้วยความเสียสละกำลังกายและกำลังทรัพย์ของประชาชนตำบล ยางซ้าย นักเรียนรุ่นแรกมี 66 คน เปิดสอนได้ 2 ห้องเรียน ผู้บริหารและครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภายใต้การควบคุม ของนายวิชิต ศิริบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
          ปีการศึกษา 2525 คณะกรรมการผู้ดำเนินการขอจัดตั้งได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ 57,000 บาท เพื่อถมดินขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1 เมตร และจัดตั้งอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 4 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสีพร้อมทำถนนทางเข้าโรงเรียนและถนนรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันน้ำท่วม 
          วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2526 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม” อักษรย่อว่า “ย.พ.” มีแผนชั้นเรียน  3-2-0 รวม 5 ห้องเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา มีนายประยงค์ พันธุ์ไพโรจน์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.1 ถึงระดับ ม.6
          ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 3 ห้องเรียน มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ห้องเรียน โดยจัดแผนการเรียนเป็น 3 แผน ได้แก่ แผนวิทย์-คณิต, แผนการเรียนทั่วไป และแผนการเรียนทั่วไป(ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน 92 คน จำนวนผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ครูช่วยราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน และภารโรง 1 คน รวม 18 คน