สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  ยอดเจดีย์รัศมีกระจายออกเป็น 9  แฉก
อันหมายถึง สิ่งที่ดี  9  ประการ  คือ 1. รูปร่างดี  2. ท่าทางดี
3. วางตัวดี 4.จิตใจดี 5. วาจาดี 6. ความรู้ดี
7.ความสามารถดี 8. ความประพฤติดี
9. การงานดี