สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  ยอดเจดีย์รัศมีกระจายออกเป็นเก้าแฉก อันหมายถึง สิ่งที่ “งามสี่”  ประการและสิ่งที่ “ดีห้า” ประการ คือ
     สิ่งที่ “งามสี่”    คือ       1. รูปร่างงาม    2. ท่าทางงาม         3. วางตัวงาม           4. จิตใจงาม
     สิ่งที่ “ดีห้า”     คือ       1. วาจาดี         2. ความรู้ดี              3. ความสามารถดี    4. ความประพฤติดี        5. การงานดี