วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                                                      มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา    เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
                                                      มีวินัยไฝ่คุณธรรม                     ก้าวทันเทคโนโลยี
 
ปรัชญาโรงเรียน
สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ (ความได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข)