พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ดำเนินการให้ประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. สร้างความเข้มแข็งในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
          เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เป็นองค์กรธรรมาภิบาล จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐาน ดำรงชีวิตสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและเป็นกลไกขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา
5. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
7. เน้นการทำงานแบบบูรณาการโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
8. มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง