หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 3 ห้องเรียน มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ห้องเรียน
โดยจัดแผนการเรียนเป็น 3 แผน ได้แก่ แผนวิทย์-คณิต, แผนการเรียนทั่วไป และแผนการเรียนทั่วไป(ทวิศึกษา)