เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
โรงเรียนพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์
จิตอาสา มารยาทงาม