ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นำเสนอ-แนวทางยกระดับ-o-net-วิทย์-ยางซ้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 146691
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-ยางซ้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.47 KB 148428
>แบบประเมินที่ 3 ผลการปฏิบัติด้านคุณภาพผู้เรียน และความร่วมมือของผู้ปกครอง (สำหรับครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านใดเพียงท่านหนึ่งเท่านั้น) 146736
>แบบประเมินที่ 3 ผลการปฏิบัติด้านคุณภาพผู้เรียน และความร่วมมือของผู้ปกครอง (สำหรับครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น) 146608
>แบบประเมินที่ 2 แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระยะที่ 3 วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 (สำหรับคุณครูทุกท่าน) 146679
>แบบประเมินที่ 1 แบบติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ....สพม.38 (สำหรับครูที่ปรึกษา เพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น) 146422