กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-256   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document 2.1พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document 2.2พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่2-2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document 2.3พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3พ.ศ.-2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document 2.4พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document 3.1พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2พ.ศ.-2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
Adobe Acrobat Document 3.2พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3พ.ศ.-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document 3.พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.98 KB
Adobe Acrobat Document 5.1พรบ.-สภาครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document 6.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.6 KB
Adobe Acrobat Document 7.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.2540-และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ฉบับ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.82 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.06 MB