คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ฝ่ายบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.14 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือฝ่ายบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.09 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.86 KB