คณะผู้บริหาร

นายสังวาลย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา