กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดวงฤทัย บัวกล้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสิริรัตน์ บัวผัน