กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

เด่นนคร พ้นพาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายเรืองวิทย์ กลิ่นอำพร
ครู คศ.1