คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางนุศรา บุญผล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้่ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก หริ่งกัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม เขาเหิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทนา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร นิ่มแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระย้า คงขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดบรรลือศักดิ์ ปัญญาวชิโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายพล จิตต์คำนึง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภูมิฐ์ สุขเทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ