ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอน: English Conversations In Diary Life บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (สำหรับทุกระดับชั้นมัธยมศึกษา)
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2566,10:38  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิชาการ: กระบวนทัศน์สอนพูดภาษาอังกฤษด้วยโมเดล 5STES หรือ 5Ls, วารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,15:21  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิชาการ: แนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักคิดแบบ CC&Ds, วารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,14:52  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิชาการ: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อยกระดับความสามารถทางการฟังภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนไทย VPL-PA Model ในวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2564,10:40  อ่าน 814 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการสอน: การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) กับ แนวคิดรูปแบบการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Inquiry Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด (Speaking Competency) ของนักเรียนระดั
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,17:18  อ่าน 633 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการสอน: การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดและทฤษฎีการสอนการฟัง 3 ขั้นตอน (Pre-While-Post Listening) กับ ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง (Listening Competency) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเ
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,17:11  อ่าน 539 ครั้ง
รายละเอียด..