ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทความวิชาการ: แนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักคิดแบบ CC&Ds, วารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,14:52  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิชาการ: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อยกระดับความสามารถทางการฟังภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนไทย VPL-PA Model ในวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2564,10:40  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการสอน: การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) กับ แนวคิดรูปแบบการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Inquiry Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด (Speaking Competency) ของนักเรียนระดั
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,17:18  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการสอน: การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดและทฤษฎีการสอนการฟัง 3 ขั้นตอน (Pre-While-Post Listening) กับ ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง (Listening Competency) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเ
ชื่ออาจารย์ : วันเฉลิม นะน่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,17:11  อ่าน 350 ครั้ง
รายละเอียด..